IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU MATICE U 2019.

Matica muslimanska Crne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kultute

 manjinskog muslimanskog naroda

                    Broj:

  1. godine.

 

 

            Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulzute manjinskog muslimanskog naroda, na Elektronskoj sjednici Skupštine održane             2019. godine, usvojilka je

 

 

                                                           I zu v j e š t a j

 

   o finansisjkom poslovanju Matice muslimanske Crne Gore Samostalnog udruženja u oblati

                                   kulture manjinskog muslimanskog naroda.

                                                             u 2019. godini.

 

I.Ukupni prihodi u 2019. godini: 19.941,58€

                1, Prenesena neutrošena sredstva n a žiro računu 31.12.2019. godine   19.941,58€

           

                                                                                          Ukupni prihodi u 2019. godini 19.941,58€

                Drugih prihoda u 2019. godini nije bilo, jer je Matica zakasnila da konkuriše sa projektom, jer je predsjedniku Matice iz Fonda rečeno da „vjerrovatno“ neće biti raspisivan konkurs.

               Sredstva na žiro računu 31. 12. 2019. godine strogo su namjenska za nabavku orgmara za smještaj dokumentacije i arhiviranja podataka, jer se sada nalaze u tri privatne kuće. Uz to problem je gdje smjestiti ormare sa dokumentacijom i arhivom, jer Matica nema niti je od osnivanja imala kancelarisjski prostor.

        Zbog stroge namjene ovih sredstava u 2019. godini Matica je trošila sredstva samo za telefonske i kompjutersko-internet troškove, potrošni kancelarisjski materijal, poštanske troškovei dr.                         

    

  1. Rashodi Matice u 2019. godini ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,58€

 

  1. Telefonski,kompjuterski i internetz treoškovi za 11. mjeseci . . . . . .. . .       438,44,58€
  2. SAJT hostine,domen za 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           38,00€
  3. Bankarska provizija i troškovi u 2019. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,14€

        Za sva utrošena sredstva se uredno čuva finansijska dokumentacija, računi, virmani, izvodi Banke i dr.

    Matica je raspolagala sa 241,oo€ gotovine preostale od isplate putnih troškova sjednica Skupštine Matice i Upravnog odbora kojima je vršena nabavka kancelarijskog materijala, papira za printer, plaćamo poštamslo trošlovi preporuke,fascikle za ,aterijale, kopije pisama, arhivu, finanijsku dokumentaciju i distriobuciju knjige za vrijeme proslave desetogodišnjice Savjeta muslimanskog naroda i još nekim korisnicima, dostava na Sajam knjiga i naknada licima za predstavljanje knjige i

 

 

                                                      2.

 časopisa na sajmu. Za sve postoji uredna dokumentacija, fiskalni računi, računi, priznanice i dr.

        Sve administrativne, računovodstvane,blagajničke, stručne, pisanje Izvještaja o realizaciji projekata koje je finansirao Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, korespondenciju sa državnim organima, ministarstvima, Vlavom, predsjednikom Države, Vladom i drugima radi ostvarivanja Ustavom zajemčenih prava, članom 79 Ustava, obavljao je predsjednik bez ikakkve naknade, u svom stanu u kojemu je opredijelio jednu sobu za Maticu od njenog osnivanja, bez plaćanja zakipmone. U 2019. godinu niuko, počev od predsjednmika Matice, Upravnog odgora, predsjednika Povjeeremništava nije primio nikakvu naknadu za djelovanje.

    Zbog toga što Ministarstvo kuilture i vlada neće da realizuju član 79 tačku 6 Ustava o ,aterijalnoj pomoći države kulturnom udruženju manjinskaog naroda, kakva je jedina Matica muslimanska, pitanje opstanka Maticer je dovedeno u pitanje.

    Matica je podcijenjena i uvrijeđena što je od Državnog trezora krajem 2019. godine dobila pomoć u iznosu od 2.000,00 €.

    Po Ustavom zajemčenju članom 79 tačka 6 i činjenice da je upisana u Centralni registar u Privrednom sudu pod Šifrom djelatnosti pod kojom su upisane sve naučne institucije u Crneoj Gori, počev od Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i sve institucije upisane pod ovom šifrom imaju držani karakter i finansiraju se iz državnog budžeta, samo Matica muslimanska ne, valjda zbog toga što je Matica muslimanska.

                                                                                                 Predsjednik,

                                                                            Akademik dr,oec. Avdul Kurpejović