Izvještaj o radu predsjednika Matice

 

 

 

            Matica muslimanska Crne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kulture

  manjinskog muslimanskog naroda

                    Predsjednik

         Broj:       2019. godine.

 

 

                                   I z v j e š t a j

      o radu Predsjednika i  Matice  muskimanske Crne Gore samostalno udruženja u oblasti  kulture manjinskog muslimanskog naroda i Predsjednika u 2018 i 2019. godini.

 

 

                                             Sve poslove Matice u ovim. godiamai, administrativne

                                             blagajničke, računovodstveve, satručne, arhivake, pripreme i

                                            izrade projekata za konkurisanje kod Fonda za zaštinu  

                                            i ostvarivanje mnjinskih prava, realizaciju projekata

                                            distrubuciju knjiga, korespondenciju sa ministaetvina

                                           obraćanje radi za realizacije Ustavom zajemčenih prava

                                           poslove manjinskih naroda, posebn aautohtonih Muslimana i                                                                                                                  

                                          sve druge poslove u veoma lošem zdravstvanom stanju. Sve poslo

                                          ili pisanu saglasn saglasnost sa predsjednikom Upravnog odbora.

                                         Na osnovu kazanog ovaj izvještaj je Izvještaj Mazice muslimanske  

                                         njenmog predsjednika.

    

     Na osnovu člana 17 Statuta Matice muslimanske Crne Gore Samostalnog udruženja u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda, podnosim Izvještaj o radu koji je istovremeno i Izvještaj o radu Skupštine, jer u 2o19. godini drugi organi Matice nijesu radili osim angažovanje Povjereništava u distribuciji knjiga i časoipisa, dok o druginim njihovim aktivnostima nema nikakkvih saznanja predsjednik Matice niti Upravni odbor. Aktivnost organa Matice se svodila na naapisano zbog toga što projekat prijavljen na konkurs nije nije prihvaćen, iz neopvdnih razloga, zbog nema završnog računa za prošlu godinui, a inmstitucije koje ne ostvaruju prihode za oporezivanje ne treba da podnose Poreskoj upravi zavšni račun, o čemu je Matica, na traženje, dobila odgovor, ali sa zakašnenjem za ulaganje žalbe na odluku Fonda. Matica nema drugih izvora sredstava, ne ostvaruje se Ustavom zajemčeno pravo, a raspoloživba sredstva na žiro ryčunu su strogo opredijelena za nabavku orgmara za smještaj dokumentacije i knjiga Matice, jer se sada nalazi u tri privatne kuče, bez ikakve zaštite.   

      Matica je konkurisala na prvi kponkus za ovu godinu koji je neosnovano odbijen, Odbijen je zbog nedostanka dokumenta uz prijavu na konkur o plaćenom porez, aiako je ukazano da Matica nema obavetz da plaća pored, jer ne ostv<aruje prihode koji se oporzuju, Dokumennat od Poreske uprave se nije mogao dobaviti zbog kratkoće roka konkursa, tako da se dokaz Poreske uprave dobijen nakon isteka roka za žalbu na raspodjelu nije podnosio.. Tako da Matuca nema sredstava za obav ljenje ma kakvih aktivnosti osim aktivnosti koje obavljaju predsjednici Skupštine i Upravnog odbora.

 

 

 

     Pripremio sam sve materijale i dokumenta za Elektronsku sjednicu Skupštine Matice muslimanske Crne Gore Samostalnoh udruženja u oblasti kulture manjinskog autohtonog naroda Muslimana.

       Predsjednici Skupštine i Matie su ocijenili da se umjesto redovne, održi Elektronskla sjednica Skupštine Matice, jer nema sredstava za plaćanje prutnih troškova niti nerki značajnih pitanja za razmatranje na sjednici. Postoji i niz drugih razlologa, jer Elektronska i redovna sjednica Skupštine imaju isti legalitet i legimitet. Pri stome treba imati u vidu i to

 da je značajno angažovanje Predsjednika Matice bilo  ostvarivanje  Ocjena i stavova Skupštine o  nacionalnom i političkom položaju Muslimana Crne Gore, zajemčenih članom 79 Ustava Crne Gore.  Ocjene i stavove Skupštine sam distriibuirao nadležnim državnim organima i Predsjedništvu Demokratske partije socijalista.U tom cilju konkretno

 angažovanje posvjećeno ostvarivanju Ustavom zajemčenih prava pripadnika manjinskih naroda tačkama 4, 6, 9 i 10. U tom cilju prvo sam  podnio zahtjev Ministarstvu prosvjete i Zavodu za školstvo o obuhvatnosti  nastavnim programima i udžbenicima osnovnih i sredsnjih škola  istorije, tradicije i kulture manjinskog muslimanskog naroda. Posebno je naglašeno da je Vladinom strategijom manjinske politike iz 2008. godine u odjeljku o Obrazovanju, pod 2.4.1. propisano: „Predškolsko, osnovvno i srednjoškolsko obrazovanje: izmjena i usklađivanje nastavno-naučnih i vaspitno-obrazovnih programa u cilju uključivanja adekvatnih sadržaja iz kulture, tradicije i istorije manjina. Ovo podrazumijeva unošenje ovih sadržaja kao obaveznih u vaspitno-obrazovni proces na svim nivoima osnovnih i srednjih škola.. Ministarstvu sam se obraćao i urgirao u 2016., 2017. i 2018. godini.  Ministarstvu prosvjete i Zavodu za školstvo je dostavljena Istorija Muslimana Crne Gore, knjiga pra i druga, a ranije im je dostavljeno izdanje Kulturni identitet Muslimana Crne Gore, Kulturna baština Muslimana Crne Gore i Tradicionalni brak i porodica Muslimana Crne Gore, iz kojih izdanja se mogla izvršiti dopuna programa i udžebenika. Zanači, u pitanju ie produžetak tihe nacionalne asimilacije koja traje od postanka Muslimana, jer se nije udovolilo zahtjhevima i ne primjenjuju se Ustavom zajemčena prava pripadnika manjinskog muslimanskog naroda. Ni do danas Matica nije obaviještena zašto se ne primjenjuje Ustav Crne Gore.

  U cilju ostvarivanja ovog Ustavom zajemčenog prava obavio sam razgovor sa predsjednikom  novoosnovanog Nacionalnog savjeta za obražovanje, Đorđijem Borozanom. Njemu sam uručio kopiju Zahtjeva upućenog Ministarsstvu prosvjete i Zavodu za školstvo,

tekst iz Ustava i Vladine strategije manjinske politike i zamolio ga da se u Odborima uključe

i predstavnici manjinskog muslimanskog naroda. Predloživši Osmana Grgurevića, profesora Srednje ekonomske škole u Baru, geografa da bude član Odbora za opšte obrazovanje, ali nije prihvaćeno. Međutim, Nacionalni savjer za obrazovanje je izabrao mene u Odbor za opšte obradovanje, što meni nije odgovaralo, pa sam tražio da umjesto mene bude predloženi profesor. Nacionalni savjet za obrazovanje je mene izabrao u Odbor za obrazovanje odraslih, koji ne razmatra naučno-obrazovne programe za osnovne i srednje obrazovanje.                                                      

         Predsjednik Nacionalnog savjeta za obrazovanje mi je predložio da Matica i Savjet muslimanskog naroda upute zahtjeve njemu za ostvarivanje Ustavom zajemčene obaveze obuhvat manjinnskih naroda obrazovno školskim programima osnovnog i srednjeg obrazovanja istorijom, kulturom i tradicijom. Ja sam u ime Matice muslimanske poslao zahtjev i predsjedniku Savjeta muslimanskog naroda i proslijedio mu  kopiju i telefonski se dogovorili da i Savjet, kao nadležan po Zakonu o manjinskim pravima i slobodama  uputi zahtjev. Međutim, predsjednik Savjeta muslimanskog naroda nije poslao zahtjev, pa me predsajednik Nacionalnog savjeta za obrazovanje obavijeastio tri dana prije sjednice Savjeta

za nacionlno obrazovanje da nije stigao zahtjev Savjeta muslimanskog naroda.Ja sam odmah

tečefpmslo špzvapšredsjednikamuslimanskog naroda Sabriju i rekao da da pdmah.

 

                                                     3-              

                                                           

 pošalje zahtjev. Odgovorio mi je gledaću ako stignem da pošaljem. Pretpostavljam da ga nije poslao.

      O ovom pitanju je obaviješten  i  potpredsjednik Vlade Pažin istovremeno sa pitanjem prava iz tačke 6 materijalne pomoći Matici.

       Ustavom zajemčeno pravo propisano tačkom 6, je pravo pripadnika manjinskih naroda „da osnivaju prosvjetna, kulturna i vjerska udruženja uz materijalnu pomoć države”. O ovom pravu se Matica obraća Ministartvu kuture od njenog osnivanja, ali uzaludno. O neostvarivanmju ovog prava obraćao sam se Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, potpredsjedniku Vlade Pažinu, predsjedniku Vlade Milu Đukanoviću i predsjedniku Države Filipu Vujanoviću kao i novoizabranom predsjedniku Milu Đukanoviću. Ni od koga nijesam

 dobio odgovor, a Ministarstvo kulture po Zakonu o upravnom potpupku dužno je da donese rješenje u roku od mjesec dana. Ni na Urgenciju nije postupilo, več odgovara običnim dopisom i onemogućava tužbu Upravnom sudu, pošto običan dopid nema karakter upravnog akta protiv kojeg se može voditi upravni sopor.

     O ovom pravu sam uputio pismo i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, ali nijesam dobio nikakav odgovor.

     O pravima zajemčenim pod tačkama 9 i 10 sam obrazložio  Ocjenama i stavovima o nacionalnom i političkom položaju Muslimana Crne Gore. Radi se o neaddekvatnoj i neautentičnoj zastupljenosti Muslimana u Skupštini i srazmjernoj zatupljenosti u organima državne uprave. 

    Za poboljšanje položaja u zastupljenosti Muslimana u vršenju vlasti je bitno političko organizovanje, jer politička stranka je politički subjekt koji ima pravo da učestvuje na izborima i time vršenju vlasti. Osnovna smetnja političkom organizovanju je predsjednik Savjeta muslimanskog naroda iz njenogvih ličnih karijkerističkih i drugih pobuda.

   Analizirao sam crnogrosku javnu scenu i ambijent u okviru koje se ostvaruju prava manjinskog muslimanskog naroda. Ovaj rad je objavljen u časopisu Medijski dijalozi koji se distribuira i u inostranstvuo.

     Bio sam jedan od učesnika u Televizijskom serijalu “Nesalomljvi”, koji je emitovan na Atlas televiziji kada sam govorio i o Muslimanima.

Isto tako, bio sam jedan od učesnika u Televizijskom serijalu “Svjedoci socijalističke epohe”, koju je uradila Televizija Crne Gore i emitovala.

    U časopisu OSVIT Glas Muslimana Crne Gore, broj: 7/2016. godinu,

 objavljen mi je rad  o Matici muislimanskoj u periodu od osnivanja do kraja 2016. godine.

    U ovom broju časopisa objavljen je i tekst Ocjene i stavovi o nacionalnom i političkom položaju Muslimana Crne Gore, koji su usvojeni na Skupštini. Ocjene i stavovi su postavljeni i na SAJT-u Matice muslimanske Crne Gore.

    Isto tako, u ovom broju časopisa objavljen je moj tekst: Muslimani Crne Gore, prošlost, sadašnjost i budućnost. Suautir sa Istorije Muslimana Crne Gore, knjige druge.

    Uputio sam primjedbe autorima knjige: Leksikoin Bošnjaka/Muslimana prof. dr Šerbu Rastoderu i prof. Saitu Šabotiću,autorima, tražio da bude Leksikon Muslimana i Bošnjaka. Knjiga je objavljena u izdanju časopiosa Almanah, bez uvažavanja datih primjedbi.

    Na moju inicijativu da se sastanemo Šerbo i Ja i raspravimo pitanje negiranja nacionalnog identiteta Muslimana i nametanja bošnjačkog, jer se te aktivnosti nastavljaju kroz izdavač

 djelatnost i pisanje knjiga Šeba. On je pihvatio inicijativu predlažući da nas dvojica potpišemo Deklaraciju o saradnji Muslimana i Bošnjaka. On je napisao skoro cijeli tekst Deklaracije i na zakazano potpisivanje odustao da je potpiše. Međutim, na moje traženje

 

                                                             4.

 

 poslao je imejl u kome  tvrdi da ostaje u svemu pri tekstu Deklaracije, iako je nije potpisao. Mislim da je značajno ako istraje na tome, jer ja sam napisao i Šerbo prihvatio, da su Muslimani i Bošnjaci jedan te isti islamski narod, koji se nacionalno izjašnjavaju kao Muslimani i kao Bošnjaci.Veoma je značajno što u tačci 2. Deklaracije piše da se Ustavom

  1. godine ova činjenica pravno normirala i kao takva postala obavezujuća uz smislu poštovanja i zaštite nacionalnih prava. Ko je čitao moju knjigu pročitao je i Deklaraciju.

       Uradio sam Analizu političkog, kulturnoig i nacionalnog položaja Muslimana poslije parlamentarnih izbora 2016. godine i distribuirao je nadležnim organima i institucijama. Ona je stavljenana SAJT Matice.

    Analiza je objavljena u časopisu OSVIT glas Muslimana Crne Gore, broju: 9.

    Pisanim putem sam uputio prijedlog Savjetu muslimanskog naroda da bude organizator političkog organizovanja Muslimana, kako je Matica muslimanska Crne GHore, u težim

uslovima i sa znatno većim brojem potpisa birača, osnovala Savjet muslimanskog naroda. Na proslavi desetogodišnjice predsjednik Savjeta je kazao da je Savjet muslimanskog naroda osnovala grupa građana, umjesto da kaže da ga je osnovala Matica muslimanska Crne Gore, kada je on bio njen sekretar. To je sujeta i pakost. U njegovom izlaganju nije bilo riječi o rezultatima rada Savjeta, jer ih nema, s obzirom da u tri mandata nije razmatrao ni jedno od zajemčenih prava pripadnika manjinskih naroda, članom 79 Ustava.

    Podnosio sam prijave na konkurs Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava projekta Ostvarivanje ustavom zajemčenih prava manjionskog muslimanskog naroda, član 79 Ustava i radio detaljnje izvještaje za ovaj projekat. Isto tako sam uradio i za časopise OSVIT brojeve 8 i 9.

     Podnosio sam Tužbe Upravnom sudu protiv Ministarstva kulture, ali nijesu uspjele, zbog toga što Ministarstvo kulture neće da donese rješenje o odbijanju zahtjeva po Zakonu o upravnom postupku, već odgovara običnim pismom, koje nema karakter upravnog akta za vođenje Upravnog spora.

    Razgovrao sam sa Damirom Ramovićem odgovornom za saradnju sa manjinkim narodima i Televiziji Crne Gore.

    Na prvom programu Televizije Crne Gore u Emisiji Mostovi dao sam prikaz Matice muslimanske i njenom naućno-istraživačkom radu i izdavaštvu. Predstavljanje je emitovano u Emisiji Mostovi 27.01.2019. godin i reprizirano. Stavio sam primjedbu Damiru zašto je pravio kombinaciju sa predstavljanjem proslave Savjeta muslimansklog naroda.

    U Emisiji Mostovi na Televiziji Crne Gore, prvom program,  emitovano je predstavljanje knjige Ko smo mi Muslimani Crne Gore. Mislim da su obije emisije značajne za nacionalni identitet Muslimana i ugled i značaj djelovanja Matice muslimanske na ostvarivanju zajedničkih interesa Muslimana Crne Gore.

    Uputio sam Ministarstvu za ljudska i manjinska prava primjedbe i prijedloge na izmjene i dopune Zakona o manjinskim pravima i salobodama

    Uputio sam pismo Ministartvu kulture za zaštitu kulturne baštine Muslimana od svojatanja, prisvajanja i proglašavanja bošnjačkom. Ministarstvo nije odgovorilo.

    Izvršeno je izlaganje na Međunarodnom sajmu knjiga u Podgori 60.  brojeva časopisa OSVIT kao i izdanja Matice. Značajno je što sva izdanja Matice i svi brojevi časopisa OSVIT idu u Međunarodnu razmjenu knjiga preko Nacionalne biblioteke Cetinje.

     Na  Podgoričkom sajmu sam izložio 4o primjeraka knjige Ko smo mi Muslimani Crne Gore, i svi brojevi su distribuirani.

    Organizovao sam distribuciju časopisa i knjige Ko smo mi Muslimani Crne Gore Povjereništvima a u Podgorici direktno angažovanjem lica koje je sa svojim kolima izvršilo

 

 

                                                          5.

 

 distribuciju državnim organima, Univerzitetu, fakultetima, osnovnim i srednjim školama, institucijama, medijima i knjižarama u Podgorici.

    U 2018. godini Matica nije konkurisala na konkurs za prvu raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, jer nije znala da će biti raspisan 3. decembra i rokom

 trajanja do 14. decembra, s obzirom da je predsjedniku Matice u Novembru rekao vršilac dužnosti direktora, da u 2018. neće biti ništa, a ako slučajno bude da će me obavijestiti. Nije me obavijestio, a ja sam mu povjerovao i nijesam svaki dan otvarao Sajt Fonda. Na ovaj konkurs sm trebali prijaviti Projekat Ostvarivanja članom 79 Ustavaom zajemčenih prava pripadnika manjinskog muslimanskog naroda.

     U 2019. godini treba konkurisari na I i na II konkurs Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, kako je Matica radila poslednje dvije godine.Na prrvi konkuirs Matica j konkuriala i Prijava projekta je odbijena, nepravilno, o čemu sam već napisao zbog traženja plaćanja poreza i završnog računa, a Matica nije obavezna da to radi. Pisamo mišljenje je pribavljeno iz Poreske uprave, ali kasnmo pošto jer istekao rok žalbe. Tako da preostaje da se čeka drugi konkurs za 10 broj časopisa OSVIT.

     Sve aktivnosti sam obavljao uz prethodnu konsultaciju i dogovor sa predsjednikom Upravnog odbora i nijesmo nikada imali nesporazuma niti različite pristupe i djelovanja na ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka.

     Od 2018. godini obavljam sve administrativne, računovodstvene, blagajničke i druge poslove, jer je ugovor sa ranijim službenikom iz Tuzi raskinut. 

    Izborom novog predsjednika Matice koji ne bi prebivao u Podgorici, neophodno je angažovanje lica za obavljanje ovih poslova.

     Pošto je bilo planrano da se sjednioca Skupštine i Upravnog odbora održe do  kraja Februara mjeseca ove godine, računajući da će do tada biti izvjestan ishod po projektu prijavljenom Fondu za zaštitz i ostvarivanje manjinskih naroda, to je u međuvremenu predsjednik obavljao kontinuirano i intentivno akitivnsti na obezbjeđenju finansijskih sredstava po Ustavu Matice i obuihvatnost obrazovnim programima istorije, kulture i tradicije manjinskih naroda, posebno manjinskih autotohtonih Muslimana. Na ovim bitnim pitanjima predsjednik se pisanim putem obraćao  novom predsjedniku države dva puta, predsjedniku Vlade sa kritikom ministara koji ne sprovode Ustavom zajemčena prava autohtonih Muslimana, jer član 79 Ustava sadrži 13 prava i sloboda manjinskih naroda, odredbe Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Vladina strategija manjinske politike iz 2008. godine. Predsjednik se obraćao i institituciji Ecropske unije u Podgorici, Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, ministrima prosvjete, kulture i manjinskih naroda i posebno Nacionalnom savjetu za obrazovanje Crne Gore,

    Sva ova obraćanja, iako se radi o nesprovođenju Ustavom zajemčenih prava nijesu reakizovana a na skoro sva nije bilo ni odgovora. Tako djeca Muslimana Crne Gore u  šoklama uče istoriju, kulturu i tradiuciji srugih naroda koji su obuhvaćeni nastavno obrazovnim programima, ali ne i svoju  napisanih, bilo je i drugih aktivnosti, susreta i razgovora o položaju Muslimana, ali saradnja sa predsjednikom Savjeta muslimanskog naroda se ne obavlja on odbija svaki vid, neznam zbog čega, pakosti, pohlepa za n ovce. ljubomorom ili jednostavno da ga ne podstičem na djelovanje Sav jeta, jer prima naknadu mjesečno 800,00€, i ostali kao i svaki član po 5o €

         Savjetom muslimanskog naroda je nemoguća, jer on nešto reče i prije poreče, prepotentan je i Savjet ne radi skoro ništa na ostvarivanju Ustavom zajemčenih prava članom 79, a predsjednik  prima solidnu mjesečnu naknadu, 850,00€, jer Savjet mjesečno dobija po

 

 

 

 osam hiljada Eura za finansiranje.Savjet je u trećem mandatu a ni na jednoj sjednici nije razmatrao neko od Ustavom zajemčenih prava i sloboda i zakonom propisanim kao i Vladinom strategijom definisanih, iako samo član 79 Ustava sadrži 13 prava i sloboda od kojih su za Muslimane posebno značajna pod brojevima 4,6, 9 i 1o. Uz to Zakonom o manjinskim pravima i slobodama alinejom pet je propisana konkretna obnaveza od veliko

 značaja za priopadnike manjinskog muslimanskog naroda, a Savjet ga nije pokretao iako je Zakon donesen 2006. godine. Takav odnos prema Ustavnim i zakonskim kao i statutarnim normama, raspoloživim sredstvima koja su namijenjena ostvarivanju prava pripadnika manjinskiog muslimanskog naroda a ne za naknade predsjedniku, sekretaru, članovima izvršnog odbora i svim članovima savjeta. To je nenamjnsko trošenje sredstava. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Izvještaje o radu i Izvjewštaje o finansijskom poslovanju savjeta samo formalnmo razmatra, a predsjednik savjeta se bogari, jer za mjesečnu nakgadu za

 godinu dana može da kupi stan od stotinu metara kvadratnih, a za četiri godine mandata još po toliko godišnje.

    Poseban je drzak odnos i samovoljan ministra ministarstva prosvjete što neće u programske  Sadržaje da obuhvati istoriju, kulturu i ztradiciju Muslimana,A svi drzgi su  obuhvačeni, valjda Muslimani za 700 godina svog postojanja nijesu znali da imaju avoju istoriju, kulturu i tradiciju.Matica mmuslimanska je izdala istoriju, kulturu i tradiciju, knjigu o nacionalnom identitetu Muslimana, Kulturi Muslimana i Kulturnoj baštini, Tradicionalknu muslimansku porodicu, muslimansku književnist, umjetnost, arhitrekturu i sva druga saznanja rad Mujslimani , a Šehović neće da to upiše uj nastavno.obrazovnim programima nego vrše oreimenoivanja i upisuje ih kao bošnjačke.   Matica svojim naučno-istraživačkim radom i izdavaštvom obradila istoriju, kulturu i tradiciju Muslimana od gena pa do sadašnjih dana koji traju 700 godina i žive sa statusm manjinske asdimilacije. Muslimanima je je ministar  Ministarstva preocjete umjessto Ustavom zajemčenih prava   dovoljno ono što on odredi, Istoriju Muslimana, knjigu prvu, kao literaturu, a ne ni kao obaveznu lektiru, da imaju člana Odnora za obrazovanje odraslih iako u nadležnosti tog odbora nijesu nastavni programi   i da na  kraju profesori imaju pravo 2o% programskog gradiva da udopune predavanjima vezanim za kraj u kome rade  kao da će neki profesori držati predavanje o etno-genezi Muslimana, nacionalnom, kulturnom identitetu i drugim karakteristikama. Znači muslimanska djeca su asimilirana, jer mogu da uče istoriju, kulturu i tradiciji drugih naroda, jer svoje ne, jer su je preimenovali i preoteli novonastali politički Bošnjaci.

          Ovakag odgovor je Šehović uputio predsjedniku Vlade, na koji je predsjednik Matice muslimanske poslao pisano obavještenje predsjedniku Vlade koji ministri ne ostvaruju Ustavom zajemčena prava manjinskih naroda, odnosno ne samo pripadnika manjinskog autohtonog naroda Muslimana.    Pismo Maticino iz Kabineta prredsjednika Včlade je poslato svim, ministima i svi su odgovorili da neće da sprovode Usravom zajemčena prava manjinskih Muslimana. Na odgovore ministara uputio je prigovor predsjedniku Vlade predsjednik Matice, ali nije dobio nikakakav idgovor.  Predsjedniku Vlade je ukazakano da se Muslimani nalaze u tihoj asimilaciji od postanka, peko 700 godina i da sada su im

ministri prosvjete i Kulture nametnuli nasilu asiilaciju iz člana 8o Ustava Crne Gore

 što je zabranjeno Ustavima država i međunarodnim pravom. Ministar Šehović i Bogdanovič to namjerno čine, jer hoće da Muslimani kao narod prestanu da postoje, a da postoje  Bošnjaci, politička i asimilatorska tvorevima kojoj je samo Ustav Crne Gore ozvaničio

                                                              

 

  1.             

 nikada nepostojeći nacionalni identitet.  Predsjednik Vlade je pismo Matice muslimanske uputio na mišljenje ministrima a oni svi odbili da obihvate Muslimane nastavno obrazovnim programima istorije, kulture i tradicije kao i ostvarivanje stava iz člana 79 tačka 6 obezbeđivanje materijalne pomoći Matici muslimanskoj kulturnom udruženju osnovanoj po ovom članu kojim se jemči pravo osnivanja uz materijalnu pomoć države. To neće da uradi

 Ministarstvo kulture.   Na odgovore ministara predsjedniku Vlave predsjednik  je Matice prigovorio da su  mu svi ministri odgovorili da neće da sprovode Ustavom zajemčena prava i da produžava status Muslimana tihe i  nasilne asimilacije  i da je Šehović manjinskoj asimilaciji pridružio nasilnu asimilaciju iz člana 80 Ustava, što je suprotno i odredbama člana 9 Ustava, o odnosnima međunarodnih normi sa normana ustavnim pjedinih država. Odgovora nije bilo                                        

   Na ova pisanja lično i pisanim putem predsjednik Matice je insistirao kod predsjednika Savjeta musanskog naroda da podnese zahtjev jer manjinski savjeti su ndležni po članu 35 Zakona o manjinnskim pravima i slobodama i obavezna da ostvaruju Ustavom zajhemčena prava, ali on to nije uradio. Ne inmteresuju njega Muslimani, nego novci i zbog toga pridobija ljude da bi bio po treći, a vjerovatno radi i četvrti mandat, predsjed

 Predsjednik Savjeta odbija svaku saradnju sa predsjednikom Matice iz ljubomore i karijerizma, a u Savjet bira neke djevojke i žene radi članova koje ne znaju ko smo mi Muslimani. Njemu smeta sve ono što je uradila Matica  a posebnp njen predsjednik od osnivanja do današnjih dana, u saradnji sa predsjednikom Upravnog odbora. Ovo što je urađeno  neće u skoro vrijeme urtaditi nijedna institucija Muslimana u Crnoj Gori, a da je zbog neriješenog finansiranja opstanak Matice doveden u pitanje za dvije godine dana, bez okakvih uslova, a posebnop finansijskih tako da raspoloživa sredstva Matice opredijelila za nabavku dva metalna ormara za dokumentaciju će se utrošiti i Matica postati amaterska institucija, kakva je bila proteko 38. godina.

       Ministarstvo Manjinskih prava je predložilo povećanje sredstava manjnjinsjim savjetima od kojih nešto radi jedan ili dva a ostali nenamjenski troše sredstva za naknade za nerad počev od predsjednika do svakog člana. Kontrola Ministarstva je samo formalna i ne prati pojedinačno radi manjinskih savjeta niti namjenski utrošena finansijska sredstva. Ima Savjheta, kao što je mujslimanski da u tri mandata nije na posebnoj sjednivi razmatao ostvarivanje takonskih i ustavnih orava niti statusa i položaja, a posebnpo ugroženiost nacionalnog identiteta koji ide prema etno.genocidu.   Svi zahtjevi za sredstava Matice registrovanja pod Šifrom djelatnosti kod Ministarstva privrede imaju status i dobijaju sredstva iz budžeta, samo Matisa muslimanska ne. Jedini razlog je taj, što je Matica Muslimanska. Matica mora prestati sa radom do kraja ove godine.

       Predlažem Skupštini da novoizabranom predsjedniku Matice naloži da slijedi intenzivan i kontinuiran rad po ugledu na dosadašnjeg predsjednika, kako bi Matica zadržala stečeni ugled, posebno u naučno-istraživačkom radu i izdavaštvu, koji treba nastaviti.

       Preporučuje je Kulturno obrazovnom savjetu Matice muslimanske da ovaj izvještaj posebno razmotri i pokrene pitanje ispitivanja distzribucije knjiga iz osnocnih škola roditeljima djece, jer postoji pretpostzavka da se knjige ne dijele, a o čitanju ni govora, Ne čitaju knjige Matice članovii rukovodećih organa Matice, a kamo li ostali članovi. Pitanje je koliko je vas pročtalo knjigu Ko smo mi Muslimani Crne Gore, a ko je ne pročita od ne zna ko je Musliman u Crnoj Gori.

      Molim Skupštinu da kritički ocijeni moj rad i time rad Skupštine i usvoji ga..

 

                                                                                            Predsjednik,

                                                                       Akademik dr oec Avdul Kurpejović