Politički, kulturni i nacionalni položaj manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore

Akademik dr.oec. Avdul Kurpejović

predsjednik Matice muslimanske

Crne Gore. 

 

POLITIČKI, KULTURNI I NACIONALNI

POLOŽAJ MANJINSKOG MUSLIMANSKOG NARODA CRNE GORE.     

(Siže analističkog prikaza)

Podgorica,  April  2019. godina.

 

Potreba političkog organizovanja

Muslimana Crne Gore

 

Muslimani Crne Gore su jedini autohtoni narod Crne Gore  i jedini manjinski narod koji nije politički oprganizovan u svojoj nacionalnoj partiji.

Sadašnja politička organizovanost Muslimana u više političkih partija i stranaka, a posebno u DPS, manjim dijelom u SDP i SD nije adekvatna njihovim zajedničkim interesima niti obezbeđuje ravnopravan i jednak nacionalni i politički status i položaj sa pripadnicima drugih manjinskih naroda.

 

Politička organizovanost Muslimana Crne Gore

neophodna je iz više objektivnih razloga.

 

 1. Radi ostvarivanja jednakopravnog i stvarnog kulturnog, nacionalnog i političkog statusa i položaja sa pripadnicima drugih manjinskih naroda Crne Gore.
 2. Ostvarivanja autentične zatupljenosti u Skupštini Crne Gore.
 3. Srazmjerne zatupljenosti u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave.
 4. Suprostavljanja i eliminacije tihe nacionalne asimilacije koja traje od postanka i nastavlja se u 21. vijeku, jer Ministarstvo proscjete neće da ostvaari Ustavom zajemčeno pravo obuhvatnosti istorije, tradicije i kulture ntvno-obrazovnim programima i udžbenicima.
 5. Argumentovanog suprostavljanja negiranja kulturnog i nacionalnog identteta autohtonih Muslimana i neosnovanog nametanja velikobošnjačkog nacionalističkog, islamskog, antimuslimanskog asimilatorskog identiteta koji ima za krajni cilj  i etno-genocid.
 6. Zaštite kulturne baštine od prisvajanja i proglašavanja bošnjačkom.
 7. Veće mogućnost medijske prezentacije i afirmacije kulturnog i nacionalnog identiteta.
 8. Savjet muslimanskog naroda i Matica muslimanska ne mogu da nadomjeste nepostojanje političke organizovanosti, jer ovi institucionalni oblici organizovanja imaju svoje nadležnosti i nemaju statusa subjekta u političkom sistemu Crne Gore.
 9. Demokratska partija socijalista, u kojoj su skoro svi Muslimani imaju tretman političkog organizovanja i koji na svim parlamentarnim izbporima od 1996. godine glasaju za Poslaničku listu Demokratske partije socijalista i obezbeđuju joj pobjedu, ali im DPS ne obezbeđuje autentičnu i adekvatnu zastupljenost  u Skupštinu niti srazmjernu zastupljenost u javnim službama organa državne uprave i lokalne samouprave.
 10. Političko organizovanje Muslimana Crne Gore nije motivisano nikakvim odnosom prema drugim političkim partijama, već je odraz potrebe i interesa  da se politički organizuje kao i svi drugi narodi, posebno manjinski u Crnoj Gori i ostvaruju saradnju sa partijama i strankama koje uvažavaju kulturni i nacionalni identitet autohtonih Muslimana i zalažu se za multikonfesionalnu, multikulturalnu multinacionalnu državu Crnu Goru i njenu strategiju  članstva u NATo-to Savezu i Evropskoj uniji.
 11. Ako se sada Muslimani politički ne organizuju, budućnost njihovog opstanka je neizvjesna i prijeti im etno-genocid, jer se ne spominju u Skupštini Crne Gore, medijima, predizbornim propagadndama niti drugim prilikama. Pominju se i najbrajaju samo manjinski narodi koji imaju političke partije.  
 12. Političko organizovanje Muslimana ima podršku političkih partija i crnogroskog, albanskog, srpskog i hrvatskog naroda.
 13. Razmišljanje o obliku političkog organizovanja koji bi se ostvario osnivanjem Partija nacionalnih Muslimana Crne Gore ili Muslimanska nacionalna partija Crne Gore, termin nacionalna mora da stoji u nazivu, jer se u narodu i javnosti nacionalni identitet Musliman, poistovjećuje sa pripadnikom islamske vjere, vjernicima, pobožnicima islama. Ovaj naziv asocira njenu otvorenost za članstvo građanima muslimanske nacionalnosti ka2.o i onim Muslimanima koji su se na popisu stanov2ništva nacionalnosti izj2222222222asnili kao  Musliman/Crnogrorac, Crnogorac/Musliman, Musliman/Bošnjak i znatan broj Crnogorci isialmske vjeroispovijesti, jer oni imaju istu etno-genezu, religiju, maternji jezik, istorijski evolutivni proces narodnosnog oformljenja, kulturu i kulturnu baštinu, etnologiju, nacionalni i društveni status i položaj,  i imaju istu sadašnjost i viziju budućnosti.  egzistenciju u demokratskoj i građanskoj državi Crnoj Gori zasnovanoj  na vladavini prava i članstvo u N ATO i razvijenoj i demokratskoj Evropsku uniju, samo što su se tako pisali na popisu stanovništva. Isto tako jedan broj Crnogoraca najavljuju članstvo u muslimanskoj stranci. Ukoliko bi se  osnovala  Stranka crnogrtoskih Muslimana ili Muslimanska građanska partije Crne Gore, one bi pored osnivača, Muslimana i Crnogoraca islamske vjeroispovijesti, dobrodošli u članstvo i pripadnici drugih nacionalnosti koji prihvataju Programske i Statutarne ciljeve Stranke, ali ostaje ono pitanje poistovjećivanje vjernika, pobožnika islama sa nacionalnim identtitetom Muslimana. U tom slučaju za očekivati je da Muslimani i Crnogorci islamske vjeroispovijesti napuste članstvo u partijama i strankama u kojima  su sada politički organizovani i pristupe Stranci Muslimana Crne Gore.
 14. Savjet muslimanskog naroda i organi upravljanja Matice muslimanske imaju statutarnu, moralnu i nacionalnu obavezu da   svojim angažovanjem obezbijede  političko organizovanje Muslimana i da svi budu članovi Partije i njenih organa upravljanja. Svaki njihov pasivan odnos ili neki vid otpora je u direktnoj suprotnosti sa sadašnjim i budućim zajedničkim interesima muslimanskog naroda i članovi Savjeta bi time izigrali povjerenje birača koji su im dali za status elektora za  izbor u Savjet, a povjerenje članova Matice za i izbor u njene organe upravljanja.
 15. Predsjednici Savjeta muslimanskog naroda i Matice muslimanske Crne Gore treb da se dogovore da Savjet muslimanskog naroda bude inicijator, organizator političkog organizovanja Muslimana, jer ima kadrovski potencijal, finansijska sredstva i blisko je njegovim zakonskim nadležnostima i statutarnim ciljevima i zadacima, a Povjereništva Matice i Upravni odbor da se uključe u tu aktivnost.

Predsjednik Matice muslimanske se obavezao da se uključi u pripremanju Inicijative, programskih načela, Pristupnice i ako zatreba izrade statuta, kao i u animiranju članova organa Matice da budu osnivači.

Potrebno je da se ovom poslu priđe odmah i da  predsjednik Savjeta organizovati prredloži člnove Savjeta u Inicijativni odbor koji će se  angažovati  na prikupljanju potpisa na Pristupnicama.

Na osnovu ovih motiva i opravdanih razloga političkog organizovanja Muslimana Crne Gore, a polazeći od statutarnih ciljeva i zadataka i zajedničkih interesa ovog naroda, predsjednik Savjeta muslimanskog naroda  u saradnji sa  predsjednikom Matice muslimanske Crne Gore, pokreću

 

Inicijativu 

o političkom organizovanju Muslimana Crne Gore

 

Prema odredbama Zakona o političkim partijama, partiju može osnovati najmanje 200 građana sa biračkim pravom koji svojeručno potpišu izjavu o osnivanju partije.

Političko djelovanje Partije će biti u skladu sa Statutom i Zakonima države Crne Gore i njenim strateškim ciljevima da kao članica NATO saveza bude i Evropske unije, jer se time trajno stvaraju bezbjedonosni i sugurnosti interesi građana i uspješniji privredni u ukupan društveno-ekonomski razvoj. Članstvom u ovim institucijama se postiže dosežanjem standarda demokratije, ljudskih prava i sloboda, političke, kulturne, vjerske, nacionalne i ukupne ravnopravnosti i jednakosti građana i život dostojan državi sa vladavinom prava.

Partija će sarađivati sa političkim partijama i strankama koje imaju iste strateške programske i statutarne ciljeve i kojima je jedina domovina i država Crne Gore.

Partija će afirmisati ulogu i značaj islamske civilizacije i kulture zbog njenog značaja  u evolutivnom procesu narodnosnmog oformljenja Muslimana Crne Gore.

Partija nacionalnih Muslimana ili Muslimanska nacionalna partija Crne Gore  će se energično i argumentovano suprostavljati svim vidovima negiranja, ignorisanja, marginalizacije i posebno nametanja tuđeg kulturnog i nacionalnog identiteta realizacijom velikobošnjačkog islamskog programa, jer crnogroski Muslimani nijesu bosanski Bošnaci već su autohton narod koji izvodi svoje porijeklo od domicilnog hrišćanskog stanovništva koje je primilo islam za vrijeme Osmanskog carstva. Oni egzistiraju u Crnoj Gori od svog postanka, tj, oko 700. godina kada je domicilno hrišćansko stanovništvo primilo islam, i nazivani su Turcima, Poturicama, Muhamedancima, muslimanima, a nikada nijesu nazivani Bošnjacima, jer to nijesu bili nikada niti su sada, da bi u istorijskom evolutivnom procesu narodnosnog oformljenja dostigli nacionalni identitet Musliman. 

Političko djelovanje noosnovane Partije, odnosnoi Stranke i njeno učešće na parlamentarnim i lokalnim izborima doprinijeće kulturnoj i nacionalnoj afirmaciji Muslimana i njihovom nacionalnom i političkom statusu i položaju kao ravnopravnih i jednakih građana države Crne Gore.

Na ovu činjenicu upućuju podaci o Bošnjačkoj stranci koja je na Parlamentarnim izboprima 2016. godine dobila svega preko 11. hiljada glasova, ili jednu trećinu birača novonastalih Boršnjaka koji su glasali a dobila je 10% funkcionerskih i drugih rukovodećih mjesta od DPS-a, što je nepravda prrema Muslimanima. Koristeći neizbježnost DPS koja je dobila najviše poslaničkih mandata,36 i da su joj potrebna još pet mandata za formiraanje Vlade, Bošnjačka  10%  funcionerskih mjesta izastupljenosti u javnim službama i organima državne vlasti. Poslanička lista DPS je dobila 36 manata zahvaljujući preko 12. hiljada glasova birača Muslimana, ili tri poslanička kaandidata. Da nije bilo poslaničkih kandidata Muslimana, uzaludni bi bila dva poslanička mandata Bošnjačke stranke, a DPS nju nagrađuje, a Muslimanima daje minimum, ili uzmi ili ostavi.

Da su Muslimani imali političku partiju i učestvovali na izborima mogli su da dobiju glasove Muslimana birača koji su glasali, preko 12. hiljada i time tri poslanička mandata i, vjerovatno tri ministarska mjesta.  Uz to dobila bi i nekoliko pomoćnika i zastupljenost u javmnim službama i organima državne vlasti.

Šta znači politička organizovanost pripadnika drugih manjinskih naroda i neorganizovanost pripadnika manjinskoig muslimanskog naroda kazuju ovi podaci, jer su dobili jednog, formalno, poslanika i jednog ministra i ništa drugo, iako čine 3,31% ukupnog stanovništva.

Sprovođenjem priprema za osnivanje Partije nacionalnih  Muslimana ili Muslimanske nacionalne partije,  rukovodiće Inicijativni odbor od najmanje 10. članova, čiji rad će koordinirati Fikret Bećirović i Orhan Redžepagić uz uključivanje članova Savjeta koje odredi predsjednik, raćunajući i na Povjereništva Matice muslimanske Crne Gore.

Predsjednik Savjeta muslimanskog naroda će obavezati svakog člana da obezbijedi najmanje po deset potpisa građana koji će potpisati  Izjav o osnivanju političke partije, a predsjednik Matice muslimanske članove Skupštine i time predsjednike Povjereništava u sedam opština, da i oni obezbijede potpise izjava po pet  građana sa biračkim pravom.

Pripreme za održavanje Osnivačke sjednice Partije nacioonalnih Muslimana trajaće  sve dok se ne obezbijedi potreban broj potpiasa za održavenje Osnivačke skupštine.

 

Potrebu političkog organizovanja Muslimana Crne Gore napisao predsjednik

matice muslimanmske Crne Gore Akademik dr.oec. Avdul Kurpejović.

—————————————————————

        

Svojeručno potpisana izjava o osnivanju

Partije crnogroskih Muslimana

(Član 8 Zakona)

 

 1. Ime i prezime osnivača Partije_________________________
 2. Datum i mjesto rođenja osnivača Partije__________________
 3. Prebivaljiše osnivača Partije__________________________
 4. Jedinstven matični broj osnivača partije__________________
 5. Naziv Partije_____________________________________
 6. Prihvatanje statuta i Programa partije____________________
 7. Datum potpisivanja________________________________
 8. Potpis osnivača Partije______________________________