Statut

Matica muslimanska Crrne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimansskog naroda

Broj: 2

08.10. 2016. godine

 

    Na osnovu člana 79 tačke 6 Ustava Crne Gore i člana 24 Statuta, u cilju racionalizacije i efikasnosti rada organa upravljanja i rješenja pitanja finansiranja, Skupština Matice muslimanske je, na VI. sjednici održanoj 08.10.2016. godine, na prijedlog predsjdnika Matice Dr Avdula Kurpejovića, izvršila je izjeme i dopune Statuta i usvojila prečišćen tekst.

 

STATUT

MATICE  MUSLIMANSKE CRNE GORE

Samostalnog udruženja u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda

Osnovne odredbe

Član 1

Naziv udruženja: Matica muslimanska Crne Gore,  Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda.

Član2

Sjedište Matice muslimanske Crne Gore je u Podgorici

Član 3

     Maticu muslimansku Crne Gore ( u daljem tekstu Matica), su osnovali naučni i kulturni radnici, intelektualci i građani muslimanske nacionalnosti, 06.10. 1996. godine u Podgorici. Matica je osnovana kao društvena organizacija na osnovu  Zakona o   udruživanju građana, Sl. list SR Crne Gore, br. 23/1990. godine, a 1999. godine je, na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama, dobila  status naučnog, kulturnog i nacionalnog nevladinog udruženja.     

       Matica muslimanska Crne Gore je 2008. godine, osnovana kao Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda, po članu 79 tačci 6 Ustava i člana 9 Zakonamanjinskim pravima i slobodama.

     Matica je upisan u Centralni registar privredog suda u Podgorici, pod Šifrom djelatnosti73201 istraživanje i razvoj u društvenim naukama kao Samostalno  udruženje u oblasti kulture njinskog muslimanskog naroda, koje se bavi istraživanjem i razvojem u društvenim naukama kojima se afirmiše kultura, obrazovanje i nacionalni identitet ovog naroda i time doprinosi multietničkom karakteru  države Crne Gore.

  Matica djeluje na teritoriji Crne Gore i drugim državama gdje za to postoje uslovi.

   Maticom upravljaju njeni članovi preko organa upupravljanja.

       Matica je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost kulture, kulturne baštine, istorije, društvenih nauka,etnologije, etnografije, statusa, položaja, nacionalne osobenosti i zaštitu od tihe asimilacije, diskriminacije i bošnjačke asimilacije manjinskog muslimanskog naroda, na način i pod uslovima utvrđenim Ustavom, zakonima, međunarodnim pravnim normama o ljudskim pravima i slobodama, aktom o osnivanju i djdlovanju ogana Matice,                                             

Matica ima svo pečat, štambilj 2.

            Pečat je okrugao, promjera 30 mm. U sredini je logo Matice, otvorena knjiga sa slovima MM. U krugu latinično piše Matica muslimanska Crne Gore, a u donjem dijelu Podgorica.

 Štambilj je praugaonog oblikamu je ispisan naziv Matica muslimanska Crne Gore, Podgorica, sa povlakom normama  na način i pod uslovima utrrđenim Ustavin , zajibuna i međunaridnim  pravnim normama o ljudskim pravumai slobodams.

 

Član 4

               

Dan Matice je Šesti oktobar  dan njenog osnivanja..

 

Ciljevi Matice muslimanske Crne Gore.

 

Član 5

Osnovni ciljevi Matice su: izučavanje etnogeneze i porijekla, kulture, kulturne baštine, etnologije, etnografije, filozofije, sociologije, istorije, običaja, tradicije, istorijskog etnogenetskog evolutivnog procesa narodnosnog oformljenja, proučavanje, čuvanje i unapređenje duhovnog, kulturnog, društvenog, ekonomskog socijalnog, pravnog i nacionalnog identiteta i imena autohtonog muslimanskog naroda Crne Gore.

Iz ovih ciljeva se izvode prioritetni zadaci i djelatnosti:

 

 • unapređenje, zaštitnog identiteta Muslimana;
 • doprinos vrijednostima multietničnog i multikulturalnog demokratskog društva;

razvijanje i afirmacija  nacionalnog i kulturnog identiteta Muslimana.

 • proučavanje, čuvanje, zaštita, unapređenje i prezentacija materijalne i duhovne kulturne baštine muslimanskog naroda Crne Gore;
 • naučno-istraživački rad i izdavaštvo
 • obrazovanje, etnologija, etnografija, filozofija, sociologija, islamska civilizacija i kultura, tradicija, običaji, način življenja, kultura stanovanja, porodica i porodični odnosi
 • književnost, umjetnost, muzika, arhitektura, folklor, muzeji, kulturno-umjetnička djelatnost i dr.;
 • obuhvatnost istorije, kulture i nacionalnosti muslimanskog naroda nastavno- naučnim programima i udžbenicima predškolskog, osnovnog  i srednješkolskog obrazovanja, tihe nacionalne asimičlacije koja traje od postojanja ovog naroda od prije više od 560. godina;
 • sakupljanje, proučavanje i publikovanje naučnih i stručnih radove autora muslimanske nacionalnosti iz svih oblasti, kao i autora drugih nacionalnosti;
 • proučavanje. čuvanje i održavanje spomenika islamsk
 • civilizacijedruštveno-politički i ekonomsko-socijalni status i položaj Muslimana i njihovih nacionalnih oblika organizovanja;
 • na naučnoj osnovi, istorijskim saznanjima, dokumentima, argumentima i zvaničnim statističkim podacima suprostavljanje svim oblicima djelovanja kojima se se negir
 • kultura, kulturna baština i osobeni nacionalni identitet autohtonog muslmanskog naroda Crne Gore  i nameće mu se  bošnjaštvo.
 • razvijanje saradnje sa svim obrazovnim, naučnim, kulturnim i drugim institucijama kao i srodnim udruženjima, ustanovama i organizacijama Crne Gore i drugih država;

Član  6

 

 • uspostavljanje saradnje sa dijasporom koju čine iseljenici i borave na određeno vreijme pripadnici muslimanskog naroda i koji su u inostranstvu organizovani zajedno sa Crnogorcima;
 • organizovanje naučnih i stručnih skupova, izložbi, javnih tribina, promocija, predavanja u cilju unapređenja kulturnog i nacionalnog identiteta Muslimana;
 • uz izdavačku djelatnost Matica otvara knjižare, biblioteke, čitaonice, centre kulture i klubove;
 • Izdavanje časopisa „ O S V I T – Glas Muslimana Crne Gore“ , i drugih periodičnih izdanja;
 • dodjeljivanje zahvalnica, pohvala, nagrada, priznanja i odlikovanja;
 • uspostavljanje kontakata sa institucijama Evrope i Ujedinjenih nacija iz domena kulture, kulturne baštine, nacionalnih pitanja, ljudskih prava, obrazovanja i zaštite univerzalnih vrijednosti;
 • okupljanje kulturnih i drugih djelatnika i svih onih koji su spremni da doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Matice u domenu kulture, obrazovanja, nauke i nacionalnosti;
 • razvijanje unutrašnje organizacije i uvećavanje svog članstva;
 • saradnja sa elektronskim i štampanim medijima, posebno sa Javnim servisom u funkciji upoznavanja, unapređenja i zaštite kulturnog identiteta, kulturne baštine, umjetnosti, istorije, etnologije i nacionalne osobenosti Muslimana;

-briga o društvenom, političkom i nacionalnom statusu i položaju Muslimana

 • suprostavljanje svim vidovima ignorisanja, marginalizacije, diskriminacije i asimilacije
 • Muslimana;
 • vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa Statutom, programima i planovima rada.

 

III. Organi upravljanja Matice muslimanske Crne Gore

Član 7   

            Maticom upravljaju njeni članovi preko  organa upravljanja.

            Matica je pravno lice koje samo stalno obavlja djelatnost kulture, kulturnee baštine, istorije, društvenih nauka,  etnologije, etnografije, društvenog statusa i poloćaja nacionlne i kulturne osobenosti i vrši zađtinu kulturnog i nacionalnog identiteta od velikobošnjačkog, bosanskog asimilatorstko antirmuslimanskog programa. Ostvarivanje ovih prava i zaština nacionlnog identiteta će se vršiti ječki se Ustavom države, zakonima i drugim propisioma države zasnovane na vladacvini organa upravljanja Matice muslimanske Crne Gore..

                                                

 

Orgamo upravljanja Matice muslimanske Crn Gore.

 

 1. SkupštinaMatice
 2. Predsjednik Matice
 3. Podpredsjednik Matice.
 4. Kulturno-naučni savjet Matice.
 5. Operativn-izvršni organ Matice.

 

Skupština Matice muslimanske

Član  8

       U okviru Skupštine obrazuje se Kulturno naučni savjet, Skupština i užem sastavu

kako se ne bi sazivale sjednice Skupštine po ostalim njenim nadležn obrazovnog savjeta.koje prelaze u nadležnost Kulturno obrazovnog savjeta.

      U n adležnost Skupštine spadaju izbor predsjednika i podpredsjednika Matice, izbor  Kulturno obazovnog  savjeta, bira i razrješava počasne članove i počasnog predsjednika pr Matice. Skupština Matice zasijeda svake četvrte godine. Skupštinu saziva Predsjednik Matice  samoinicijativno i na osnovu odluke Upravnog odbora. U sazivu se   određuje dan, mjesto i vrijeme održavanja, ijedlog dnevnog reda, i šalju materijal najkasnije sedam dana prije održavanja Skupštine.

     Sjednice Skupštine su redovne, posebne, vanredne, elektronske i svječane.

     Sjednice se može u hitnim slučajevima i nespornim pitanjima održati elektronski.

     Sazivanje sjednice i dostavljanje materijala se vrši iskklju pisanim putem a može i elektronski u skučaju  kada se ocijeni potrednim.

      Predsjednik može sam ili na osnovu prijedloga Kulturno obrazovnog savjeta sazvati vanredno zasijedanje Skupštine  i  dužanje sazvati na  zahtjev trećina članova Matice. Za vanredno zasijedanja Skupštine, predsjednik je dužan navesti predmet rasprave i razloge sazivanja vanrednog zasijedan Skupština odlučivati ako je prisutno  više od polovina ukupnogova psutnih prisustvuje.

                                                           

Član 9.    

Nadležnost SkupštineMative muslimanske.

 

Ciljevi i zadace:

 

 • donosi statut i vrši njegove izmjene i dopune;
 • raspravlja i odlučuje o svm pitanjima ostvarivanja ciljeva i zadataka
 • bira Kulturno naučni savjet;
 • razmatra izvještaje Kulturno naučnog savjeta.
 • razmatra izvještaj o radu Predsjednika Matice
 • bira i razrješava predsjednika
 • bira i razrješava podpredsjednika
 • bira i razrješava stalne članove Skupštine;
 • bira počasne članove Matice;
 • bira počasnog predsjednika Matic i razmatra i druga pitanja saglasno statutu, zakonima i Ustavu           

Član 10.

Skupštinskim zasijedanjem predsjedava Predsjednik Matice.

Zasijedanjem Skupštine predsjedava Predsjednik a u alučaju spriječenosti Predsjednika

Podpredsjednik.

Skupština odlučuje javnim glasanjem, osim kod izbora članova upravnih organa Matice, kada se primjenjuje tajno glasanje, ako Skupština drugačije ne odluči.

 

Član 11

Kulturno naučnii savjet

 

     Kulturno naučni savjet  realizuje zadatke propisane ovim Satatutom koji nijkesu u nadležnosti Skupštine kao i zadatke iz nadležnosti skupštine razmatra i predlaže ih Skupštini na razmatranjke i usvajanjke. Organizuje naučno istraživački rad i izdavaštvo Matice, kao značajno cilja i zadatka, jer još nijesu izučena sva bitna pitanja autohtonih Muslimana Crne Gore, a posebno je pitanje odbijanje obuhvartnosti nastavno.naučnim programima istoprije, kulture i tradicije Muslimana, što jemči član 79 tačka 4 Ustava. Odbijanje Ministarstva prosvcjete da ostvari ovo Ustavom zajemčeno pravo Muslimansi se dvode, pored tihe i u nametnutu asimilaciju iz člana 8o Ustava, što je zabranjeno državnim i međunarodmnim dokumentioma, ustavima i drugim dokumentima. Mandat Kulturno naučnog savjeta traje četiri godine,

     Kultujrno naučni savjet predlaže Skupštini statut na razmatranje i usvajanje i njegove izmjene i dopunme, predlaže razrješenje predsjednika i potpredsjednika Matice, predlaže Skupštini počasnog predsjednika i članove Matice, predlaže određena akta i odluke Skupštini na razmatranje i usvajanje, vrši izbor Operativno-izvršnog organa i razmatra izvještaje o aktivnostima Povjerenika i  podpredsjednika Matice, koji rukovodi ovim organom.

Kulturno naučni  savjet čine:

             Predsjednik Fikret Bećirović diplomirani ekonomista, i potpredsjednik Muzafera Koljenovič, dipl.pravnik, počasni predsjednik  Akademik dr.oec. Avdul kurpejović, Akademik prof. dr Božidar Šerkularac, Akademski slikar Ismet Hadžić i Urednik časopisa OSVIT Akademik Sreten Vujović.   Mandat članova Kulturno naučngo savjeta traje 4. godine.

Član  12

Operativno-izvršni organ

 

Operatvno-izvršni organ sprovodi aktivnosti na izvršavanjui zadataka na terenu iz nadležnmosti Skupštine i Kulturno obazovnog savjeta kao i predsjednika Matice.

Operativnoo izvršni organ čine Povjerenici, a njegovim radom rukovodi podpredsjednik Matice.     

Operativni organ bira Kulturno naučni savjet

Mandat Povjerenikaa traje četiri godine.

                                                     

 

Član 13.

 

Predsjednik Skupštine Matice musčlimanske Crne Gore.

   

Predsjednika Matice muslimanske Crne Gore bira Skupština Matice.

Za predsjednika Matice muslimanske može biti biran član Matice muslimanske koji je svojim radom dokazao spremnost i riješenost da se bori za ostvarivanje statutarnih ciljeva i zadataka Matice muslimanske i očuivanje kulturnog i nacionalnog identiteta autohtonih Muslimana od svih vidova tihe asimilacije, diskriminacije i velikobošnjačke asimilacije, koji ima moralne kvalitete uživa ugled i povjerenje u mjestu gdje živi i radi i da mu je prebivalište ili zaposljenje u Podgorici.

 

Član 14

 

Zamjenika redsjednika bira Skupština iz istaknutih članova Matice.

Predsjednik i zamjenik Matice Muslimanske se biraju na četiri godine i moge biti ponovo birani.

 

Član 15

 

Za predsjednika Matice muslimanske Crne Gore ne mogu biti irani ministri i njihovi pomoćnici, direktori uprava u ministarstvima u rangu pomoćnika ministara, rukovodioci državnih institucija(uprava, zavoda, direkcija, agencija, komisija, fondova i dr.), sudije svih sudova, funkcioneri političkih partija, sindikalnih organizacija i nevladinih udruženja i organizacija,   podpredsjednici, sekrertar i članovi Izvršnog odbora Savjeta muslimanskog naroda niti drugi funkcioneri i javni i kulturnio radnici i intelektualci koji u dosadašnjem djelovanju nijesu iskazali spremnost da se bora za ostvarivanje statutarnih ciljeva i zadataka.

Za podpredsjednioka Matice  ne traže se ovi kriterijumi.

 

Član  16

 

Predsjednik i zamjenik Matice mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka mandata ako svojim radom ne doprinose ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka, ne bave se kontinuirano i intenzivno pitanjima ostvarivanja statutarnih ciljeva i zadataka. Za razrješenje je potrebno da glasa dvije trećine članova skup

 

Član 17

                                      

Nadležnosti predsjednika  Matice muslimanske.

Predsjednik predstavlja i zuastupa Maticu.

Predsjednik predlaže  izbor i razrješenje članova Skupštine.

Saziva sjednice Skupštine i predsjedava im, predlaže Kulturno obrazovnom savjetu rješavan je pitzanja iz njkegove nadležnoati, potpisuje opšta akt.    

Skupštine, finansijski je naredbodavac, nadize rad organa i sprovođenje skupštinmskih akata, uručuje u ime Matice zahvalnice, nagrade, odlikovanja i druga priznan, inicira i uspostavlja saradnju Matice sa institucijama i Matice u Crnoj Gori i drugim državama. Oglašava se javnim saopštenjima reagovanjima, intervjuima, polemikama u cilju zaštite zajedničkih interesa Muslimana i ugleda Matice kao institucije i njenih organa upravljanja.

U hitnim slučajevima i u skladu sa statutarnim pitanjima može iz budžeta Matice odobravati pomoći i donacije do 300,00 €, vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa statutarnim ciljevima i zadacima.  

     

Član 18.

 

Počasni doživotni žaslužni predsjednik

Matice muslimanske Crne Gore

Za  Počasnog, doživotnog, zaslužmog predsjedika Matice  muslimanske Crne Gore Samostalnog udruženja za kulturu manjinskog muslimanskog Skupština je izabrala Akademik dr.oec. Avdul Kurpejovića koji je inicijator i osnivač Matice i bio je  predsjednik Matice od osnivanja do 14. 02.2010. godine i ostvarenih rezultata koje do sada niko nije ostvario i dao značajan doprinos istraživanju, izučavanju, pisanju, prezentaciji, etno-geneze, entologije, etnografije, istorije,  kulturne baštine, istorijskom evolutivnon procesu narodnsnog oformljenja autohtonih Muslimana, suprostavljanju tihoj i nasilnoj asimilaciji, nacionalnoj diskriminaciji i ostvarivanju velikobošnjačkog nacionalnističkog, islamskog asimilatorskog programa koji ima za krajnji cilj etno-genocid autohtonih Muslimana Crne Gore.  Davao je vidan doprinos angažovanju na ostvarivanju statusa, položaja i ekonomske i političke jednakosti i ravnopravnosti pripadnika manjinskog autohtonof muslimanskog naroda Crne Gore čiji sadašnji položaj je najnepovoljniji u odnosu na položaj drugih manjinskih naroda Crne

Dao je vidn doprinos respektabilnom i nezamjenjivom institucionalnom kulturnom samostalnom udruženju osnovanom po članu 79 tačci 6 Ustava  i upisu u Centralni registar koji se vodio u Privrednom  sudu, a sada u Poreskoj upravi, što

 je čini jedinom takvom institucijom u Crnoj Gori. Prilokom proglašanje za doživotnog počasnog predsjednika Matice muslimanske, Avdul je iskazao spremnost da se doživotno angažuje na ostvarivanjku zajedničkih interesa autohtonihj Muslimana Crne Gore.        

Počasni i zaslužni doživotni predsjednik Matice muslimanske zadržava statutarno pravo da se angažuje na zaštiti kulturnog i nacionalnog interesa autohtonih Musalimana, da inicira preduzimanje određenih aktivnosti, predlaže angažovanje predsjednika Matice na stvarivanju zajedničkih interesa autohtonih Muslimana Crne Gore, što je izuzetan pozitivan primjer i njegova spremnost da se angažuje dobro došlo je i uz unaprijed ispoljenu saradnju na spremnost da i dalje istraje na onome čime se bavio preko 60. godina svog životnog i radnog vijeka.   

Izbor Počasnog, zaslužnog doživotnog predsjednika je izvršen jednoglasno, za su  člasali su svi članovi Skupštine.  

Mandat Počasnog, zaslužnog doživotnog predsjednika je trajan, vremenski neograničen

 

Član 19

Operativno izvršni organ Matice muslimanske Crne Gore

Operatrivno izvršni organ  Matice muslimanaske Crne Gore realizuje zadatke aktivnostima povjerenika. 

Operativni izvršni organ Matice djeluju u opštinama koje odredi Obrazovno kulturni savjet.

Mandat članova i predsjednika Operativno izvršnog organa  traje četiri godine..

Operativno izvršni orga ostvaruje statutarne cljeve i zadatke Matice između  sjednica Skupštine. Sjednice organa saziva i njima rukovodi predsjednik Matice.

Operativno izvršni organ podnosi izvještaj o radu svake godine i zasijeda prilikom njegovog razmatranja i usvajanja. Redovne Operativno sjednice izvršnog organa održavaju se po potrebi, kada ih  sazove  Predsjednik.

Ako hitnost posla zahtijeva a radi se o poslovima i zadacima iz djelokruga organa mogu se održavati telefonske ili elektronske sjednice.

O održanoj sjednici se vodi zapisnik koji se ovjerava na narednoj redovnoj sjednici.

Sjednice se sazivaju i materijali dostavljaju redovnim putem ili elektronski.

                                     

Član 20

Ostali organi Matice muslimanske Crne Go

 

Radi obavljanja djelatnosti i poslova utvrđenih Statutom, Matica može formirati odbore, komisije, ogranlke, povjereništva, povjerenike i uredništva, redakcije, sekcije, žirije i druge organe i  rada.

Povjerenici djeluju u saradnji sa potpredsjedsnikom Matice.

Povjerenici djeluju neposredno sa građanima na suprostavljanju propagiranja i agitovanja negiranja nacionalnog identiteta Muslimana i nametanja im bošnjačkog. Oni prilikom predlaganja kandidata za izbor odbornika i poslanika predlažu Muslimane na listiu Demokratske partije socija gdje su poliotički organizovani, jer Muslimani Crne Gore nijesu osnovalik poliztičku partiju.

 

Član 21

Matica muslimanska Crne Gore u inostranstvu

Svoje djelovanje u inostranstvu Matica usklađuje sa zakonima države  i potrebama  osnivanja Povjereništava ili imenovanja Povjerenika.

                                        .

Član  22

Donošenje odluka Matice muslimanske Crne Gore

                             

Organi upravljanja Matice mogu donositi punovažne odluke većinom glasova prisutnih članova. Opšta akta moraju biti usaglašena sa aktom o osnivanju i Statutom.

 

Član 23.

Članstrvo Matice muslimanmske Crne Gore.

 

Članstvo u Matici je dobrovoljno.

Član  Matice može postati svaki poslovno sposoban državljanin Crne Gore ili lice sa drugim državljanstvom koje želi ostvarivati statutarne ciljeve i zadatke i prihvatiti uslove članstva.

Članom Matice postaje se dobrovoljnim pristupanjem na osnovu Pristupnice

                                                       

Član 24.                   

                                                    

Članovima Matice izdaje se članska knjižica.

                                         

       Članstvo Matice čine:

 

 • članovi;
 • počasni članovi i..

 

Članstvo u Matici vodi se u jedinstvenoj evidenciji i dokazuje se članskom kartom (knjižicom).  Na sajtu  Matice objavljuje se stanje članstva..

 

Počasnoi članovi Matice mujsliman ske Crne Gore.

.

       Počasni  članovi Matice biraju se na Skupštini na predlog Upravnog odbora, iz reda naučnika, književnika, umjetnika i drugih koji su se istakli posebnim doprinosom muslimanskoj kulturi i umjetnosti i zajednićkim interesima u napretkui razvitku.

 

Član 25.

 

Donatori su dobrotvori Matice koji su u dužem periodu materijalno pomagali njen rad.

Donatore u članstvo Matice imenuje Upravni odbor uz njihov pristanak.

 

Član 26                                                       

                                               

Prava i obaveze članova Matica

 

 • realizacija programskih i statutarnih ciljeva i zadataka;
 • učešće u istraživačkim projektima prema stručnim sposobnostima;
 • učešće u odlučivanju o njenom radu;
 • izbor u organe Matice;
 • uvid u finansijsko poslovanje Matice;
 • korišćenje stručne i ostale pomoći na području djelovanja Matice;
 • besplatno sva izdanja Matice;

 

Obaveze članova Matice:

 

– zaštita ugleda i interesa Matice u skladu sa ovim Statutom i odlukama organ

– upoznavanje sa Programom i Statutom Matice;

– afirmacija ciljeva i djelatnosti Matice u javnosti

– redovno plaćanje članarine i pomaganje djelatnosti Matice na drug

U     Matici nije dopuštena stranačka politička  propaganda

 

Član 27.

 

 Članstvo u Matici prestaje:

 

 • izraženom pisanom željom;
 • odlukom Kulturno naučnog saavjeta, zbog djelovanja suprotnog ciljevima i zadacima Matice;
 • odlukom Suda časti;
 • smrću

 

Stručna služba Matice muslimanske Crne Gore.

 

Član  28.

 

           Matica može osnovati stručnu službu. Stručnu službu osniva Kulturno nmaučni savjet.

Strčna služba se brine za nesmetano programsko i finansijsko djelovanje Matice.

Tehničke, administrativne, organizacione, finansijske, računovodstvene i blagajničke poslove  obavlja Stručna služba, kao posebna organizaciona jedinica.

Radom Stručne službe rukovodi poslovni sekretar, koga bira i razrješava Upravni odbor.

Ako ne postoje uslovi formiranja Stručne službe, pomenute poslove obavlja administrativni radnik koga  ugovorom andažuje Upravni odbor.

Prava, obaveze i odgovornosti Stručne službe i prava i obaveze radnika utvrđuju se odgovarajućim aktima koja donosi Kulturno naučni savjet. Ukoliko nema uslova formiranja Stručne službe Kulturnmo naučni savjet angažuje lice

                                                                  

Član 29.

                                                        

Finansiranje Matice muslimanske Crne Gore.

 

            Matica koristi obezbijeđena sredstva za ostvarivanje svojih statutarnih ciljeva i zadataka, za održavanje i uvećavanje svoje imovine i za svoj rad:

 

 • iz  Fonda za  zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za finansiranje istraživačkih projekata

–     iz  budžeta Crne Gore, na osnovu člana 79 tačke 6 Ustava. Ova sredstva ne ostvaruje, jer Ministarstvo kulčture ne sprovodi zajemčeno pravo i svoju Ustavnu obavez, nadležnost. O tome je obaviješten i predsjednik Vlade, ali ministar Ministarestva kulture neće da ostvari ovo Ustaom zajemčeno pravo manjinskim narodima.

–     Zakona o manjinskim pravima i obodama.

 • od zadužbina, legata i fondova;
 • od zavještanja, poklona i priloga;
 • od članarine;
 • od prodaje svojih izdanja;
 • iz poslovne saradnje i                                       
 • drugih izvora u skladu sa zakonom i Statutom.

                                                  

Član 30

Evidencija i dokumentacija Matice muslimanske

Matica vodi evidenciju i dokumentaciju i to:

 • knjigovodstvo i računovodstvo u skladu sa važećim propisima;
 • zapisnike i izvještaje o radu Skupštine, Kulturno naučnog savjeta i Predsjednika;
 • drugu evidenciju i dokumentaciju koja bude propisana zakonima ili naložena odlukama Skupštine i Kulturno naučnogo savjeta.

                                                  

Član 31.

Javnost rada i poslovna saradnja.

 

Djelatnost Matice je javna i o djelovanju Matice objavljuju se u cjelini ili .djelimično na Sajtu Matice.

            Matica obavještava javnost, zainteresovane organe i ustanove putem svojih publikacija, saopštenja, Sajta  i na drugi pogodan način.

            O obavještavanju javnosti o radu Matice staraju se Predsjednik i potpredsjednikl.

 

Poslovna tajna Matice muslimanske Crne Gore.

 

Član 32.

.

Pod poslovnom tajnom se podrazumijevaju dokumenta ili podaci čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu interesu i ugledu Matice, a kao takvi su utvrđeni odlukom Kulturno naučbnim savjerom i Predsjednika.

Dokumenta i podaci koji se smatraju „službenom tajnom“ Matice drugim licima mogu biti saopštena od Predsjednika.

Poslovnu tajnu su dužni da čuvaju svi  članovi organa upravljanja Matice i radnici koji takve podatke saznaju na bilo koji način.

Neovlašćeno saopštavanje poslovne tajne predstavlja povredu prava i dužnosti članova organa upravljanja i težu povredu radne obaveze

Poslovni sekretar, odnosno administrativni radnik, je odgovoran i ne može javno razmatrati poslovnuj tajnu, kao i dokumenta koja Kulturno naučni savjet  i predsjednik odrede kao poslovnu tajnu.

 

Akta Matice muslimanske Crne Gore.

 

Član 33.

.

Statut je osnovni i najviši opšti pravni akt Matice.

Druga opšta pravna akta moraju biti u saglasnosti sa Statutom Matice.

Statut i druga opšta akta mijenjaju se na način i po postupku predviđenom za njihovo donošenje.

Opšta akta objavljuju se na Sajtu Matice i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

Član 34

 

Sva opšta akta uskladiće se sa Statutom i donijeti nova u roku od godinu dana od dana donošenja Statuta.

 

Član 35.

Trajanje i prestanak rada Matice muslimanske Crne Gore.

 

Trajanje Matice je vremenski neograničeno..

O prestanku rada Matice odlučuje Skupština Matice.

Odluka o prestanku rada Matice je punovažna ako je donesena dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Ako se Matica raspusti, moraju se podmiriti imovinske obaveze Matice, a preostala se imovina  pretvara u posebnu zadužbinu za pomoć muslimanskim umjetnicima, naučnim i stručnim udruženjima koja imaju iste ciljeve kao i Matica.

                               

Član 36

Završne odredbe

 

Statut stupa na snagu danom donošenja i objavljivanja na Sajtu MatICE.

U ovom tekstu Statuta izvršene su izmjene i dopune organa upravljanja u cilju racionalizacije i efikasnosti djelovanja.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestao je da važi Statut Matice muslimanske Crne Gore, Broj: 33, usvojen na Skupštini Matice 24.11.2012. godine i Izmjene i dopune Statuta usvojene na Posebnoj sjednici Skupštine 05.10.2008. godine.

 

K O M E N T A R

Nije sastavni dio statuta.

                       

         Matica muslimanskaje na Posebnoj sjednici održanmoj 5. oktobra 2008. godine osnovana kao Samolstalnmo udruženje u oblasati kulture m,anjinskog musliman skog naroda po članuj 79 tačci 6 Ustava Crne Gore.

        Upisala se  u Centralni registar kod Privrednog suda pod Šifrom djelatnosti 73201 Istraživanje i razvoj u društvebun nazjana, pod kojom šifrom su upisane sve crnogorske naučne i kulturne institucijepočev od Crnogorska akademije nmauka i umjtnosti pa dalje i sve se finansiraju iz državnog budžeza, samo ne Matica muslimansaka. Osnivanjem po odredbama Ustava Crne Gore Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda stekla je status naučne intitucije koje se finansiraju iz državnog budžeta samo Matica ne, jer Ministarstvo kulture neće da sprovede Ustavom zajemčeno pravo kojim se jemči materijalna pomoc države kulturnom udruženju manjinmsklom narodu.

      .Članom 79 tačkom 6 zajemčeno je Ustavom pravopripadnika manjinskih naroda da osnivaju prosvjetna, kulzturna i vjerka udruženja uz materijalnu pomoć države. Zmači Ustavom zajemčeno pravo ne obavezuje Ministarstvo kulture kada je u pitanju Matica muslimanska Crne Gore i to toleriše Vlada.

  Kako se može tražiti sprovođenje zajemčenih Ustavnih prava od drugih, ako ih ne ostvaruju miniostri Vlade.

 

PREDSJEDNIK,

Akademik dr.oec. Avdul Kurpejović