Zapisnik šeste sjednice Matice iz 2016

Matica muslimnska Crne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kulture

manjinskog muslimanskog naroda.

                   Broj:2

  1. oktobra 2016. godine

 

 

                                ZAPISNIK

 

sa šeste redovne  sjednice Skupštine Matice muslimanske Smostalnog udruženja u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda, održane 08-10.2016. godine sa početkom u 11. časova održane u Podgorici u maloj sali Hotela Podgorica.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Avdul Kurpejović. Konstatovao je da je prisutno 9 članova i da su trojica opravdano odsutni.

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Ovjera zapisnika sa V sjednice Skupštine Matice.

Kako su materijali već ranije dostavljeni svima prisutnima,   Zapisnik sa 5 sjednice je usvojen bez čitanja.

 

  1. Razmatranje i usvajanje Ocjena i Stavova o nacionalnom i

političkom položaju Muslimana Crne Gore, zajemčenih članom 79 Ustava.

Predsjednik je podsjetio da je izvršio  izvjesne izmjene i dopune. Odustalo se od namjere da se Muslimani pozovu na bojkot izbora,  ali i traženja da  budu uključeni kao manjinski narod u vlasti. Osim toga mijenjano je da se sa Savjetom Muslimana  postigne dogovor oko političkog organizovanja Muslimana. Istakao je da su  Muslimani politički zapostavljeni i da je  tu opasnost od dalje asimilacije Muslimana Crne Gore. Postigla se ipak saglasnost sa Savjetom Muslimana oko prikupljanja potpisa za zastupljenost Muslimana u vlasti. Pozvao je prisutne na diskusiju o izmjenama.

 

Bećirović Fikret se uključio u raspravu. Izjasnio se saglasnim da se u dogovoru sa Savjetom Muslimana oko političkog organizovanja, ali i to da nije za ultimativno djelovanje oko ove angažovanosti.

Predsjednik Matice nije  uspio da stupi u kontakt da NVO koje se bave ovom problematikom, a posebno interesantan bi bio Forum Muslimana.

 

Salko Čoković se uključio u raspravu ističući da nije dobro praviti bilo kakvu vrstu opstrukcije izborima, a posebno što je većina Muslimana angažovana u okviru DPS-a. Pozdravio je ideju da se u zajednici sa Savjetom Muslimana posveti više pažnje o  položaju Muslimana, stoga što nam je svima u interesu kulturna i nacionalna afirmacija Muslimana.

 

Avdul Kurpejović je istakao da je već napravljena šteta po pitanju tihe asimilacije Muslimana navodeći detalje da nije gotovo ništa učinjeno sa nastavnim planovima i programima koji bi afirmisali  crnogorske Muslimane. Na sceni je i diskriminacija muslimana i po pitanju njihove zastupljenosti u vlasti.

 

Salko Čoković  istakao je da je većina Muslimana angažovana u okviru DPS i poziv  na bojkot izbora bi bilo kontraproduktivan.

 

Muzafera Kolenović je predložila da se sa ovim stavovima izađe u javnost sa  odgovarajućim saopštenjem, preko raspoloživih medija.

Ostali prisutni su takođe saglasni da je potrebno objaviti  pomenute stavove, ali isto tako napraviti kontakte sa odgovarajućim ministarstvima i drugim političkim strukturama po pitanju rejšavanja ove problematike, a posebno je potrebno reagovati u slučaju negiranja i nipodaštavanja Muslimana.

 

Rahman Adrović  je izrazio zadovoljstvo što na čelu Matice vidi još Avdula Kurpejovića,  i istakao svoj angažman u smislu  distribucije publikacija Matice. Napomenuo je da je u Nikšiću na sceni  presija na Muslimane od strane  bošnjačke struje i saglasio se da ne treba pozivati Muslimane na bojkot izbora, zbog  moguće  kontraproduktivnosti. Istakao je ni konkretnih primjera ovog djelovanja Bošnjaka i  Bošnjačke stranke u Nikšiću, kako u srednjoškolskim tako i u visokoškolskim ustanovama.

 

Bajram Šabanović  Smatra da je najveći problem što se zajednica Muslimana tretira kao vjerska a ne kao nacionalna zajednica. Ni sa kim istorija nije napravila takvu „šalu“ kao sa Muslimanima na ovom prostorima i ta problematika bi po mišljenju Šabanovića trebala biti riješena.

Semir Ljajević  se saglasio sa rečenim, napominjući da bi bilo cjelishodno formirati partiju Muslimana, ukoliko se neka od građanski orijentisanih stranaka ne bude angažovala  po ovoj problematici. Muslimani bi imali perspektivu  kao politički angažovani ljudi ali na štetu partija u kojima se nalaze i u  okviru kojih djeluju.

Rečeni stavovi su prihvaćeni kao i ideja da se  Matica obrati javnosti putem saopštenja i  ponovo istakne nepovoljnu  poziciju Muslimana Crne Gore.

 

  1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja predsjednika Matice o

realizaciji istraživačko-razvojnih projekata u proteklom

mandatu Skupštine.

Predsjednik Matice je napomenuo da su svi dobili spise po ovoj tački.

 

Semir  Ljajević je istakao angažovanje svih članova u realizaciji ovih projekata i da  po tom pitanju nema primjedbi.

 

Avdul  Kurpejović  je obavijestio prisutne o aktivnostima u vezi sa distribucijom publikacija Matice i podvukao saradnju sa ambasadom Češke u tom smislu. Pročitao je pismo zahvalnosti od strane Slovenske knjižnice Prag. Izvještaj je jednoglasno usvojen.

 

  1. Razmatranje izmjena i dopuna i utvrđivanje prečišćenog

teksta Statuta Matice.

Predsjednik Matice je obavijestio prisutne da je izmijenio određene stvari u Statutu i da do sada nije imao  primjedbi, ali da nije kasno ni sada napraviti  primjedbe ukoliko za to ima potrebe. Napomenuo je da se išlo na racionalizaciju organa Matice.

 

Salko Čoković  je naponenuo kontradiktornosti u vezi sa članovima  28 i  član 34.  Stav 3. Član 34 ističe koja lica ne mogu biti birana  te da je potrebno napraviti samo terminološku ispravku, kako ne bi bilo nedoumica sa pravne strane, a kao više tehničko pitanje.

Postigla se saglasnost da se briše stavka „članovi Upravnog odbora“.

 

Samir Ljajević   je potvrdio da je suština  ovih izmjena racionalizacija u smislu određenih ušteda i bespotrebnog nagomilavanja funkcija.

Izmjene Statuta su jednoglasno usvojen.

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju organa upravljanja Matice muslimanske istekom četvorogodišnjeg mandata.

Odluka o razrješenju je prihvaćena.

 

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Skupštine Matice.

Prijedlog o članovima Skupštine Matice je prihvaćen, budući nije bilo primjedbi.

 

  1. Razmatraanje i usvajanje Odluke o izboru predsjednika Matice.

.,.Prijedlog Avdula Kurpejovića za donošenje odluke o izboru predsjednika  Matice stavljen na diskusiju. Za predsjednika Matice jednoglasno je izabran Semir Ljaljević.

Semir Ljaljević se zahvalio na ukazanom povjerenju ističući da je ova funkcija velika čast i velika odgovornost i pozvao prisutne  na saradnju. Pozvao je i odlazećeg predsjednika na saradnju zbog njegovog velikog iskustva.

 

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru predsjednika i članova Upravnog odbora Matice.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, a za predsjednika izabran Fikret Bećirović iz Bijelog Polja, dipl. ekonomista.

(Navesti imena članova novog Upravnog odbora)

 

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru počasnog predsjednika Matice.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen uz sugestiju Sretena Vujovića da se uz termin „Počasni“ doda i termin „zaslužni“.

 

Tekuća pitanja.

Fikret Bećirović se zahvalio na ukazanom povjerenju, a ujedno čestitao i novoizabranom Počasnom-zaslužnom predsjedniku, dr Avdulu.

Sjednica je završena.

Zapisničar,                                                               Predsjednik,

Sreten Vujović, s.r.                                                         Semir Ljaljević, s.r.